Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki świadczenia usług przez drive&park Booking GmbH .

drive&park Booking GmbH

Niederrheinstraße 195

40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 / 859 099 80

E-mail: info@driveandpark.pl

1. zapewnienie własnych miejsc parkingowych.

1.1 drive&park Booking GmbH świadczy usługi parkingowe jako własne usługi umowne.

1.2 drive&park Booking GmbH ma pozycję wynajmującego, o ile świadczenie usługi wynajmu przez drive&park Booking GmbH jest wyraźnie uzgodnione jako usługa umowna drive&park Booking GmbH.

1.3 Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych spółki usługowej drive&park Booking GmbH – zwanej dalej usługodawcą – z jej kontrahentem – zwanym dalej klientem.

Jeśli istnieją indywidualne postanowienia umowne, które odbiegają od postanowień niniejszych OWH lub są z nimi sprzeczne, pierwszeństwo mają indywidualne postanowienia umowne.

2. Cel umowy.

drive&park Booking GmbH wynajmuje miejsca parkingowe na specjalnie wynajętych parkingach.

Wynajem ten może obejmować inne usługi, które są objęte Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług z firmami partnerskimi.

3. Zawarcie umowy.

3.1.1 W przypadku wynajmu parkingu umowa może zostać zawarta za pośrednictwem portalu internetowego usługodawcy, ustnie, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.

3.1.2 W przypadku zawarcia umowy ustnie, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem, umowa zostanie zawarta w następujący sposób:

Klient składa usługodawcy ustnie, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem ofertę zawarcia umowy pośrednictwa. Jeśli usługodawca potwierdzi ofertę klienta ustnie lub telefonicznie, umowę najmu uważa się za zawartą niezwłocznie. Jeśli usługodawca potwierdzi ofertę klienta na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem, umowę najmu uważa się za zawartą po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

W przypadku umów najmu miejsc parkingowych poza lokalem przedsiębiorstwa, klientowi, jeśli jest konsumentem, przysługuje odpowiednie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Usługodawca wyraźnie odsyła do linku na swoim portalu internetowym w celu uzyskania informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy.

3.1.3 Klient może uzyskać informacje na temat procesu rezerwacji za pośrednictwem portalu internetowego usługodawcy. Jeśli klient zdecyduje się zlecić usługę usługodawcy jako pośrednikowi, jego dane zostaną zapisane za pośrednictwem formularza dostępnego w formie cyfrowej na portalu internetowym usługodawcy. Klient może wybrać język, w którym wypełni formularz. Dane klienta są przechowywane na serwerze usługodawcy. Klient jest informowany o przechowywaniu jego danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i ustawą o ochronie danych. Zostaje mu również pokazane, jak uzyskać dostęp do danych. Naciskając odpowiedni przycisk „Płatność poleceniem zapłaty”, „Płatność kartą kredytową”, „Bezpośredni przelew bankowy”, klient składa usługodawcy wiążącą ofertę udostępnienia miejsca parkingowego. Klient jest natychmiast informowany drogą elektroniczną o otrzymaniu rezerwacji i oferty wynajmu. Usługodawca potwierdza rezerwację i przydział miejsca parkingowego w ten sam sposób. Umowa pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez usługodawcę.

Jeśli rezerwacja zostanie potwierdzona za pośrednictwem portalu internetowego natychmiast po kliknięciu przycisku „Płatność poleceniem zapłaty”, „Płatność kartą kredytową” lub „Bezpośredni przelew bankowy”, a rezerwacja i zamówienie wynajmu zostaną złożone z natychmiastowym wyświetleniem tego potwierdzenia rezerwacji na ekranie klienta, umowa z usługodawcą wchodzi w życie po otrzymaniu i wyświetleniu tego potwierdzenia rezerwacji na ekranie klienta, bez konieczności pośredniego powiadomienia o otrzymaniu rezerwacji klienta. W takim przypadku klient ma możliwość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwacji. Wiążący charakter umowy nie zależy jednak od tego, czy klient skorzysta z tej opcji zapisu lub wydruku. Usługodawca prześle również klientowi kopię potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną lub w załączniku do wiadomości e-mail. Wysyłka pocztą lub faksem jest zastrzeżona dla szczególnych przypadków określonych przez usługodawcę.

3.1.4 Usługodawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami prawa nie istnieje prawo do odstąpienia od umowy przewozu osób na odległość, a jedynie ustawowe prawo do odstąpienia i anulowania umowy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jednak w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba że ustne negocjacje stanowiące podstawę zawarcia umowy zostały przeprowadzone na żądanie konsumenta; w tym ostatnim przypadku prawo odstąpienia od umowy również nie przysługuje.

W przypadku umów pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, w których usługodawca wynajmuje swoje miejsca parkingowe, jeżeli usługobiorca jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Usługodawca wyraźnie odsyła do linku na swoim portalu internetowym w celu uzyskania informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy.

4. Czas trwania umowy, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

4.1 Umowa między usługodawcą a klientem rozpoczyna się i kończy w indywidualnie uzgodnionym terminie.

4.2 Usługodawca przyznaje klientowi umowne prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Decydujące znaczenie dla skuteczności odstąpienia od umowy ma otrzymanie oświadczenia przez usługodawcę, przy czym należy przestrzegać zwykłych godzin otwarcia, które można sprawdzić na portalu internetowym usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy przed jej rozpoczęciem usługodawca jest uprawniony do żądania następującego zryczałtowanego odszkodowania:

Do 24 godzin przed rozpoczęciem okresu wynajmu: bezpłatnie.

Mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem okresu wynajmu: 50% uzgodnionej opłaty parkingowej.

5. zakres usług, obowiązki partnerów umowy.

5.1 W przypadku reklamacji lub innych żądań klienta, usługodawca na pierwsze żądanie udostępni wszystkie informacje i dokumenty dotyczące zarezerwowanych usług, o ile są one istotne dla klienta.

5.2 Jeśli usługodawca faktycznie nie jest w stanie wykonać zamówienia zgodnie z umową, niezwłocznie poinformuje o tym klienta.

5.3 Strony dołożą wszelkich starań, aby wspierać partnera umowy w wypełnianiu odpowiednich zobowiązań poprzez dostarczanie informacji, szkoleń lub wiedzy specjalistycznej w celu zapewnienia sprawnego i wydajnego przepływu pracy dla obu stron.

5.4 Każda ze stron umowy może zażądać na piśmie od drugiej strony umowy zmian w uzgodnionym zakresie usług. Po otrzymaniu wniosku o zmianę, adresat zweryfikuje, czy i na jakich warunkach zmiana jest wykonalna i niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę w formie tekstowej o zatwierdzeniu lub odrzuceniu, podając w razie potrzeby uzasadnienie. Jeśli wniosek o zmianę złożony przez klienta wymaga dogłębnego przeglądu, usługodawca może naliczyć opłatę za wysiłek związany z przeglądem za powiadomieniem, jeśli klient mimo to nalega na przegląd wniosku o zmianę.

W razie potrzeby, umowne korekty uzgodnionych warunków i usług wymagane do przeglądu i/lub zmiany zostaną określone na piśmie w umowie zmieniającej i zawarte zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

6 Ceny i warunki płatności.

6.1 Usługi będą płatne i fakturowane po ustalonej cenie określonej w indywidualnej umowie w momencie zakończenia lub w momencie uzgodnienia wynagrodzenia za czas i materiały, chyba że w umowie uzgodniono inny sposób fakturowania. Odpowiednie ceny i warunki zostaną podane w momencie rezerwacji, ale nie później niż w momencie potwierdzenia rezerwacji.

6.2 Podatek VAT zostanie naliczony według stawki obowiązującej w momencie wykonania usługi.

6.4 Faktury są płatne po ich otrzymaniu, bez żadnych potrąceń. Odpowiednie usługi są rozliczane z usługami płatniczymi za pośrednictwem portalu internetowego. W przypadku polecenia zapłaty na rzecz klienta, usługodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i/lub żądania utraconych korzyści. Koszty polecenia zapłaty ponosi klient.

7. Odpowiedzialność.

7.1 Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy najmu w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa zgodnie z przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niezależna od winy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za lekkie zaniedbanie zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie o odszkodowanie za nieznaczne zaniedbanie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność opiera się na uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. Usługodawca jest w równym stopniu odpowiedzialny za zaniedbania zastępczych agentów i przedstawicieli.

7.2 O ile usługodawca nie przyjął na siebie żadnego zobowiązania umownego lub zobowiązania wobec klienta, nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy między klientem a odpowiednimi usługodawcami, którzy mają pośredniczyć.

8. jurysdykcja.

Stosunki handlowe między stronami podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

Jeśli klient jest przedsiębiorcą, miejscem jurysdykcji jest Düsseldorf.

Jeśli klient nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub innym państwie członkowskim UE, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba usługodawcy.

9. inne postanowienia.

Usługodawca nie będzie uczestniczył w dobrowolnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich na podstawie ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Status sierpień 2020 r.

Wybierz lotnisko